Bogføringsloven

Bogføringsloven regulerer, hvordan en virksomhed skal føre regnskab. Lovgivningen har til formål at sikre, at virksomheder fører et korrekt og pålideligt regnskab, der giver et sandt billede af virksomhedens økonomiske situation. 

Der kommer løbende nye tilføjelser til bogføringsloven, senest vedr. digitalisering og automatisering af bogholderi. Her på siden får du et generelt overblik over, hvad du skal være opmærksom på som bogholder for håndværkervirksomheder.

rapporter illustation

Hvem er omfattet af bogføringsloven?

Alle virksomheder i Danmark er omfattet af bogføringsloven, uanset størrelse og branche. Lovgivningen stiller krav til, hvordan virksomheder skal registrere og opbevare regnskabsmateriale, herunder fakturaer, kvitteringer og bilag.

Personligt ejede virksomheder kan også være omfattet af de nye krav om digital registrering af alle bilag og brug af et godkendt digitalt bogføringssystem.

Det er virksomhedens ansvar at sørge for, at deres bogholderi og regnskab opfylder de krav, der stilles i bogføringsloven. Det kræver en klar og systematisk bogføringsprocedure, der beskriver, hvordan virksomheden registrerer og opbevarer regnskabsmateriale. Det er også vigtigt at have de rette færdigheder og kompetencer i virksomheden til at udføre bogholderiet korrekt. 

Du kan læse meget mere om bogføringsloven på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Hvorfor har vi en bogføringslov?

Bogføringsloven er vigtig, fordi et korrekt regnskab er afgørende for en virksomheds overlevelse og vækst. Hvis et regnskab ikke er korrekt, kan det føre til alvorlige konsekvenser, herunder tab af kunder og samarbejdspartnere, økonomisk tab og endda retslige konsekvenser. En korrekt bogføring sikrer derimod, at virksomheden leverer rettidig og præcis information til myndighederne om f.eks. moms, skat og afgifter.

Hvilke krav medfører den nye bogføringslov?

Bogføringsloven, der trådte i kraft den 1. juli 2022, stiller krav om digital bogføring og brug af et godkendt digitalt bogføringssystem i alle danske virksomheder. Med disse krav er Danmark nu førende i EU, når det kommer til digitale krav til regnskab.

Læs om den nye bogføringslov her.

Bogføringsprocedurer:
Lovpligtigt for danske virksomheder

Bogføringspligten er i hovedtræk registrering af din virksomheds transaktioner og opbevaring af regnskabsmateriale. Det er vigtigt, at du som virksomhedsejer eller bogholder etablerer og løbende opretholder et tilfredsstillende og sikkert bogføringsmiljø, som sikrer, at alle transaktioner bliver registreret nøjagtigt og snarest muligt.

Det er også afgørende, at regnskabsmaterialet ikke forsvinder ved forsætlige eller uagtsomme handlinger, og at der er etableret sikkerhedsforanstaltninger, der som minimum sikrer mod ødelæggelse, forsvinden eller forvanskning af bogføringen samt mod fejl eller misbrug.

Krav til bogføringsmiljøet
og interne procedurer

For at opfylde kravene til bogføringsmiljøet, skal din virksomhed etablere interne kontroller og procedurer. Disse procedurer skal tage hensyn til virksomhedens kompleksitet, antallet af transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang. Derudover er der også generelle krav til bogføringsmiljøet, som ikke afhænger af virksomhedens kompleksitet, antal transaktioner og transaktionernes økonomiske omfang.

Disse generelle krav omfatter nøjagtig registrering af transaktioner, sikring af transaktions- og kontrolsporet, korrekt og rettidig afstemning samt sikker opbevaring af regnskabsmaterialet i 5 år.

Ordrestyring os3 invoicing

Gevinster ved
digitalisering og automatisering

Den nye bogføringslov i Danmark får ikke kun positive konsekvenser for bogholdere og virksomheder.
Bag om bogføringsloven er der nemlig store gevinster for dansk erhvervsliv:

Årlige milliardbesparelser for virksomheder

Frigiver tid til forretningsudvikling

Digitaliseringen af bogføring og automatisering af rapporteringer til myndighederne vil medføre årlige milliardbesparelser for danske virksomheder. Vedtagelsen af bogføringsloven i maj 2022 er et vigtigt skridt mod at løfte digitaliseringen af virksomhedernes bogføring og automatisering af deres rapporteringer til myndighederne.

Positive perspektiver af effektiviseringen

 

Med kravet om digital bogføring og digitale bogføringssystemer bliver det fremover lettere for virksomheder at bogføre deres køb- og salg, afstemme bogføringen med banken og indberette årsregnskab og moms. Ifølge en business case udarbejdet for Erhvervsstyrelsen er potentialet årlige administrative lettelser på forventeligt 2,9 mia. kr. for danske virksomheder.

Det er den største enkeltstående lettelse for dansk erhvervsliv nogensinde.

 

Udover effektiviseringsgevinster i virksomhederne bidrager bogføringsloven også til at skabe større sikkerhed for opbevaring af regnskabsmateriale, hvis f.eks. en virksomhed udsættes for IT-kriminalitet. De digitale krav og procedurer skal sikre, at regnskabsmaterialet ikke forsvinder ved forsætlige eller uagtsomme handlinger, og at der er etableret sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer mod ødelæggelse, forsvinden eller forvanskning af bogføringen samt mod fejl eller misbrug.

Alt i alt vil den nye bogføringslov medføre store fordele for danske virksomheder i form af effektiviseringsgevinster og større sikkerhed for regnskabsmaterialet.

Hvad sker der, hvis man
ikke overholder bogføringsloven?

Konsekvenserne ved manglende overholdelse af bogføringsloven kan være store bøder og i værste fald tab af retten til at drive virksomhed.
En korrekt bogføring er derfor afgørende for virksomhedens overlevelse og udvikling.

Læs om konsekvenserne ved overtrædelse af bogføringsloven herunder.

Kontrol og konsekvenser ved overtrædelse af bogføringsloven

Bogføringsloven indebærer også kontrol af virksomhedernes bogføring for at sikre, at de overholder lovens krav. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med virksomhedernes bogføring og kan indlede en kontrolsag, hvis revisor opdager, at virksomheden ikke overholder bogføringsloven. Kontrolsagen kan også indledes, hvis virksomheden ikke har udarbejdet den krævede beskrivelse af sine bogføringsprocedurer.

Fra bøde til tvangsopløsning af virksomhed

Hvis der er en overtrædelse af bogføringsloven, skal den bringes til ophør hurtigst muligt. Virksomhedens ledelse vil modtage en afgørelse i virksomhedens digitale postkasse med påbud om at indsende en erklæring med høj grad af sikkerhed fra en godkendt revisor. Erklæringen skal opfylde bestemmelserne i afsnittet om andre erklæringer med sikkerhed i bekendtgørelsen om godkendte revisorers erklæringer. Hvis virksomheden ikke indsender erklæringen inden for tre måneder, kan Erhvervsstyrelsen anmode skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

Ledelsesansvar: Konsekvenser ved overtrædelse af bogføringsloven

Personer i virksomheden, som har ansvaret for bogføringen, kan straffes efter bogføringsloven, hvis der er en overtrædelse. Det er som udgangspunkt virksomhedens ledelse, der er ansvarlig for, at bogføringslovens bestemmelser bliver overholdt, og at der i virksomheden er etableret forsvarlige registreringssystemer. Erhvervsstyrelsen vil foretage en konkret vurdering af, om der i den enkelte sag er grundlag for at politianmelde virksomhedens ledelse. Overtrædelse af bogføringslovens bestemmelser kan straffes med bøde, medmindre der er en anden lovgivning, der fastsætter en strengere straf.

Vil du være på forkant med loven?

Med Ordrestyring hjælper du dine håndværker-kunder fra pen og papir til en stabil, let og effektiv digital løsning, bygget til håndværkere.

Med Ordrestyring får du og håndværkerne styr på:

Onboarding​

Ordreoverblik og historik

Timeoverblik og registering

Materialregistering

Ordrestyring:
Bogholderens hemmelige våben

Integrationer

Integrér Ordrestyring med de systemer, du bruger til bogføring, løn, økonomi og meget mere.

Automatisk bogføring

Så snart fakturaen er sendt til slutkunden, bliver den delt videre til det tilknyttede bogføringssystem, hvor den afstemmes med bogholder.

Nemt og fleksibelt

Brug Ordrestyring, uanset om du sidder foran skrivebordet eller bruger appen, når du er på farten.

Overblikket samles ét sted

Med Ordrestyring og de tilhørende integrationer samler du alt fra kalender, dækningsgrad, kundekontakt og økonomi ét sted.

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?