Abonnementsvilkår for Ordrestyring

1. ACCEPT AF ABONNEMENT OG VILKÅR

1.1 Nærværende abonnementsvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Betingelser” på bestillingsformularen, ved at anvende applikationen eller services eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf, og gælder mellem Ordrestyring ApS, CVR-nummer 33859724, (herefter “ordrestyring”) og kunden (herefter “Kunden”). 

1.2 Revisionsvirksomheder, administrationsbureauer og lignende kan herudover acceptere disse Vilkår på Kundens vegne, herunder ved nytegning, idet de herved indestår for, at der foreligger fornøden fuldmagt hertil, og at Kunden forudgående er blevet behørigt informeret om Vilkårene.

2. ABONNEMENTETS VARIGHED OG FAKTURERING

2.1 Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

2.2 Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen hvis ikke andet er aftalt. Herefter faktureres løbende periodisk forud, med mindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt.

2.3 Abonnementets antal af licenser kan ikke nedjusteres i igangværende faktureringsperiode.

3. ABONNEMENTETS OMFANG OG ANVENDELSE

3.1 Kunden opnår i overensstemmelse med disse Vilkår en ikke-eksklusiv adgang til at anvende ordrestyring (herefter under et “Applikationen”), der stilles til rådighed online som software as a service. Kunden erhverver ikke Applikationen eller en kopi eller del heraf og opnår ikke licens til at afvikle Applikationen undtagen som software as a service.

3.2 Adgangen til at anvende Applikationen gælder udelukkende for Kunden og dennes rådgivere, og Applikationen må ikke benyttes for andre end Kunden eller til at foretage databehandling eller yde andre ydelser for andre end Kunden. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de tredjeparter, som Kunden giver adgang til Applikationen eller som bruger Kundens log-in detaljer.

3.3 Med undtagelse af det, der fremgår af 3.2, er Kunden ikke berettiget til at overdrage abonnementet til tredjemand, hverken helt eller delvist, eller til at give adgang til Applikationen til tredjemand.

3.4 Kunden skal sikre, at Applikationen ikke bliver anvendt på en måde, som kan skade ordrestyrings navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

4. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato, hvis ikke andet er aftalt.

4.2 Betales abonnementet ikke rettidigt, påmindes Kunden om dette. Forsat manglende betaling resulterer i at ordrestyring med varsling spærrer adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre ordrestyring forinden har ophævet abonnementet.

4.3 Kunden accepterer, at fakturaer og påmindelser sendes pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse. Fakturaer og påmindelser skal anses for leverede, når de er afsendt fra ordrestyring.

4.4 De til enhver tid gældende priser kan findes på ordrestyrings hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel. Alle priser er ekskl. moms.

4.5 Priser kan indeksreguleres hver januar måned og følger det nationale prisindeks, dog minimum 1,5%. 

5. OPHØR

5.1 Kunden kan opsige abonnementet, til udgangen af en faktureringsperiode (med mindre andet fremgår af beskrivelse eller vilkår for den specifikke ydelse).

5.2 ordrestyring kan opsige abonnementet uden varsel ved Kundens væsentlige misligholdelse af disse Vilkår eller ved Kundens konkurs eller insolvens.

6. KUNDENS DATA

6.1 Parterne er enige om, at Kunden ejer og kan frit disponere over egne data i Applikationen. Kunden kan ved kontakt til ordrestyring rekvirere mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres inden abonnementets ophør. I tilfælde af at abonnementet udløber eller ophæves af Kunden, skal ordrestyring, hvor rimeligt og kommercielt forsvarligt, tilsigte at give kunden en periode på 10 dage efter ophør, hvor eksportkan foretages.

6.2 ordrestyring forbeholder sig ret til at slette Kundens data 90 dage efter abonnementets ophør uanset årsagen hertil, og ordrestyring har ingen forpligtelser til at opbevare data efter dette tidspunkt.

6.3 ordrestyring er berettiget til at opbevare Kundens data efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse, ud fra almindelig praksis i persondataforordningen.

6.4 ordrestyring kan i ganske særlige tilfælde, hvor det efter ordrestyrings vurdering skønnes forsvarligt og rimeligt, for eksempel ud fra en værditabsbetragtning, give tredjemand og myndigheder adgang til Kundes data, herunder i forbindelse med dom, myndighedskrav, Kundens konkurs, dødsfald eller lignende, dog ikke uden skriftligt samtykke.

7. DRIFTSSTABILITET

7.1 ordrestyring tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for ordrestyrings kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og ordrestyring fraskriver sig enhver garanti, tilsikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

7.2 I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber ordrestyring i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

7.3 Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 21.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

8. ÆNDRINGER

8.1 ordrestyring er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen. ordrestyring er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

9. IMMATERIELLE RETTIGHEDER

9.1 Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til ordrestyring. Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes ordrestyring, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give ordrestyring meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af ordrestyring’s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

9.2 Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

9.3 I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden ordrestyring, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at ordrestyring forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

10. OVERDRAGELSE

10.1 ordrestyring har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

10.2 Kunden accepterer, at ordrestyring er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

11. ORDRESTYRING’S ANSVAR

11.1 ordrestyring fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

11.2 ordrestyring er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. ordrestyring kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan ordrestyring ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

11.3 Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget er ordrestyrings samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimalt DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde ordrestyring for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

11.4 Kunden accepterer at skadesløs holde ordrestyring mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

12. TAVSHEDSPLIGT OG DATASIKKERHED

12.1 ordrestyring behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

12.2 ordrestyring har tavshedspligt om alle informationer, ordrestyring måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor ordrestyring har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor ordrestyring er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

12.3 ordrestyring har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

12.4 ordrestyring giver på Kundens anmodning – og mod betaling af ordrestyrings til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

12.5 I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til ordrestyring, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og ordrestyrings behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløs holde ordrestyring for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse

13. VILKÅRSÆNDRINGER

13.1 ordrestyring er berettiget til at ændre disse Vilkår i enhver henseende. De til enhver tid gældende Vilkår vil være tilgængelige på ordrestyrings hjemmeside. ordrestyring tilsigter at give rimeligt varsel (1 måned) i forbindelse med enhver ændring, ved opslag på hjemmesiden. Brug af Applikationen efter en ændring af disse Vilkår udgør en accept af sådanne ændrede Vilkår. Det er Kundens forpligtelse løbende at holde sig opdateret i forhold til ændringer af Vilkår.

14. TVISTER

14.1 Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i København.

15. GYLDIGHED

15.1 Disse Vilkår er gyldige fra 01-12-2021 og erstatter tidligere vilkår.

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker?

Bestil en demo og se hvordan Ordrestyring kan styrke din forretning.

Udfyld formularen. Så kontakter vi dig og aftaler en tid, der passer dig. 

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?

Vil du se, hvordan det virker? Bestil en uforpligtende demo.

Få en gratis 30 minutters online demo og se hvad Ordrestyring kan gøre for din forretning.

Hvordan kan vi kontakte dig?